Adatkezelési tájékoztató

A GPSmart Kft. www.gpsmart.hu weboldalán alkalmazott cookiek-ra vonatkozóan

A GPSmart Kft., mint a www.gpsmart.hu weboldal jogosultja az adott weboldalon alkalmazott cookiek/sütik kapcsán az alábbi információkat bocsátja a rendelkezésére.

1. Az adatkezelő adatai

 • név/cégnév: GPSmart Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 1213 Budapest, Juharos utca 29.
 • cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7.
 • cégjegyzékszám: 01 09 717502
 • telefonszám: +36-1- 276-2675
 • e-mail: iroda@gpsmart.hu

A továbbiakban: Adatkezelő vagy GPSmart Kft.

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR) – amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól. (A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmakat a GDPR 4. cikkében olvasható „fogalommeghatározások” szerinti értelemben használjuk.)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

3. A cookiek (sütik)

A weboldal működése során rövid szöveges, vagy számsorokból álló kódokat (süti/cookie) alkalmazunk. A sütiket a  webszerver hozza létre a böngészője segítségével, és azok az Ön gépén egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookiek alkalmazásának céljai: a weboldal működésének optimalizálása, a felhasználóbarát kialakítás biztosítása, tovább statisztikai célok.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon futó cookiek nem alkalmasak az Adatkezelő általi közvetlen személyazonosításra, mivel nem a felhasználót (vagyis a weboldalt meglátogató személyét), hanem az általa használt böngésző programot, és eszközt, illetve az adott eszközzel végzett tevékenységeket azonosítják, ugyanakkor az európai uniós adatvédelmi szabályozás értelmében személyes adatnak tekintendők a cookiek alkalmazása útján gyűjtött adatok is.

3.1. A weboldalon a következő cookiek kerülnek alkalmazásra

 • _ga
 • funkció: egyedi azonosítót regisztrál, a Google Analytics által alkalmazott cookie, amelyet a szolgáltatás arra használ, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.
 • Típus: statisztikai
  • az adatkezelés időtartama:  a munkamenet (böngészés) lezárását követő 2 év, ezt követően a cookie törlődik
 • _gid
 • funkció: egyedi azonosítót regisztrál, a Google Analytics által alkalmazott cookie, amelyet a szolgáltatás arra használ, hogy az érintett weboldal felhasználási módjáról statisztikai adatot generáljon, továbbá, hogy a felhasználókat megkülönböztesse egymástól.
 • Típus: statisztikai
 • az adatkezelés időtartama: a munkamenet (böngészés) lezárását követő 24 óra, ezt követően a cookie törlődik

Ön bármely időpontban jogosult a cookiek alkalmazását a böngészőprogramjában általában letiltani, ebben az esetben viszont a weblapon keresztül elérhető bizonyos szolgáltatások hozzáférése, egyes funkciók zavartalan használata korlátozottá válhat. Leggyakrabban a böngésző programok beállításai körében lehet törölni a sütiket a saját számítógépről, valamint annak alkalmazását is itt lehet letiltani pl.:

Edge: Beállítások/speciális beállítások/Adatvédelem és szolgáltatások/cookiek engedélyezése menüpont alatt;

Chrome: Beállítások/Speciális lehetőségek/Tartalombeállítások/cookie-k/összes cookie és webhely adat/összes eltávolítása .)

3.2. Az adatkezelés jogalapja, célja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amit a weboldalon megjelenő kiemelt szövegsávban lévő „Elfogadom” gombra kattintással adhat meg. Ez egyben a cookiek alkalmazásával történő személyes adatkezeléshez történő hozzájárulást is jelenti. Az „Elfogadom” gomb megnyomásával Ön hozzájárul, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt adatok, információk rögzítéséhez szükséges, külső szolgáltató (Google LLC.) által alkalmazott cookiekat használjon a weboldalon.

Amennyiben az „Elfogadom” gomb megnyomása nélkül folytatja a weboldalon a tevékenységét, az a ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását jelenti.

Az adatkezelés célja:

 • a weboldal zavartalan, funkcionális működésének biztosítása;
 • az Ön, mint felhasználó (pontosabban az Ön által használt böngésző) azonosítása
 • a statisztikai célú cookiek esetében látogatottsági információk gyűjtése, amelyek útján az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e;
 • az egyéni felhasználók (pontosabban az általuk használt böngésző) beazonosítása, biztonsági okokból

A weboldalról begyűjtött cookie információk segítségével jobban megismerhetőek a weboldallal kapcsolatos használati szokások, továbbá lehetőség nyílik információkat elemezni és ezzel is elősegíteni a weboldal szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.

3.3. A személyes adatok címzettjei

A Google-től származó cookiek tekintetében külső szolgáltatóként az alábbi társaság működik közre, amely társaság a tőle származó cookiek alkalmazása útján gyűjtött adatok kezelése tekintetében saját adatkezelési előírásai szerint jár el.:

 • cégnév: Google LLC.
 • cím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States
 • elérhetőség: data-protection-office@google.com

Tájékoztatjuk, hogy a Google LLC. az ezen és egyéb weboldalakról gyűjtött anonim információkat felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen. Ön jogosult rá, hogy a Google által alkalmazott cookie-kat letiltsa vagy személyre szabja. A Google által végzett adatkezelésről részletesebb információkat az alábbi weboldalon találhat: https://www.google.hu/intl/hu_hu/policies/privacy

A Google által alkalmazott cookiekról itt lehet bővebb információt találni: https://policies.google.com/technologies/types

3.4. Adattovábbítás harmadik (EGT-n kívüli) országba

Az Adatkezelő nem végez az EGT-n kívülre irányuló adattovábbítást. A Google-tól származó cookiek használatával összefüggésben a korábbiakban megjelölt adatok a Google LLC. szerveire (adott esetben az Amerikai Egyesült Államokban lévő szervereire) is kerülhetnek, ugyanakkor a Google LLC regisztrált tagja az EU-USA között létrejött un. adatvédelmi pajzs egyezmény mechanizmusának, amely folytán az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az adattovábbítás nincs további feltételhez kötve.

4. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen, így az esetleges adatvédelmi incidensek megelőzhetőek legyenek. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Gondosodik róla továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő különösen az alábbiakról gondoskodik:

 • üzemeltetési, incidens kezelési szabály, és eljárásrend megalkotásáról, alkalmazásáról;
 • a megfelelően védett informatikai, műszaki környezet kialakításáról, működtetéséről;
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársainak a személyes adatkezeléssel kapcsolatos ismereti biztosításáról, munkatársak titoktartásáról, az adatkezelés felügyeletéről.

5. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

A személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

5.1. Az érintett egyes jogainak tartalma

a) a személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

 • kezelt személyes adatai kategóriái,
 • az adatkezelés célja,
 • címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
 • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az érintettre nézve várható következményeiről;
 • jogosult másolatot kapni a kezelt személyes adatairól

b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha azok törlését kérte (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve ha jogszabályi előírás folytán kötelező az adatkezelés).

d) az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

e) Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6. A jogorvoslat joga

Amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 • megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefon: (1) 391 1400

Jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőknél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Az Adatkezelő elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedik a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására, és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseiről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzá fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezeléssel összefüggő belső folyamatai, illetve az azokat szabályozó normatív előírások változásának függvényében a szükséges esetekben és mértékben, az érintettek külön előzetes értesítése nélkül megváltoztassa.

2019. augusztus 9.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A weboldal működése során rövid szöveges, vagy számsorokból álló kódokat (süti/cookie) alkalmazunk. A sütiket a webszerver hozza létre a böngészője segítségével, és azok az Ön gépén egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A sütik alkalmazásának céljai: a weboldal zavartalan, funkcionális működésének biztosítása, továbbá statisztikai célok. A sütik alkalmazására az Ön hozzájárulásával kerül sor, amelyet a kiemelt szövegsávban lévő ELFOGADOM gombra kattintással adhat meg (a weboldalon maradással/böngészés folytatásával Ön ráutaló magatartással jelzi az elfogadást). A sütikkel, valamint a kapcsolódó adatkezeléssel összefüggő bővebb tájékoztatást IDE kattintva érheti el.

Bezárás