ON-LINE FLOTTAKÖVETŐ SZOLGÁLTATÁS
Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja a szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és az 1.1. pontban meghatározott szolgáltatást igénybe venni kívánó Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő Online Flottakövető Egyedi Szolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) általános szerződési feltételeinek, valamint a szerződő Felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása.

I.
A Szerződés tárgya,
a Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltételei

1.1. A szerződés tárgya a rendszer használata, a GPSmart központi egység tartozékaként beszerelt GSM SIM-kártya, amely a GPRS-es készülék kommunikációjára vonatkozik (a továbbiakban: Szolgáltatás).

1.2. A Szolgáltató a szoftver felhasználási jogával kapcsolatban jogszavatosságot vállal.
1.3. A Szolgáltatási Szerződés vonatkozásában a Szolgáltató által biztosított, gépkocsiba szerelhető GPRS modul tekintendő mobil eszköznek.
1.4. A gépkocsiba szerelhető GPRS modul ki- és beszerelés költségét a Megrendelő köteles viselni.
1.5. A figyelt gépkocsi elektronikus távfelügyelete Magyarország és Európa területére vonatkozik. Szolgáltató üzemelteti a GPSmart nevű gépjármű-logisztikai rendszert, amely nagy pontossággal képes meghatározni a figyelt gépkocsi földrajzi helyzetét, sebességét, haladási irányát Magyarország és Európa bármely pontján, az igényelt szolgáltatásnak megfelelően. Lekérdezés esetén a gépkocsiba beépített berendezés a GSM rendszeren keresztül értesítést küld a rendszer felügyeletét ellátó, Magyarországon 24 órás, folyamatos üzemben működő GPSmart szervernek. A gépjárműbe épített berendezés begyűjti az autó által észlelt jelzéseket, és azokat továbbítja a szerverközpontnak.

1.6. Szolgáltató a GPRS modul nem megfelelő beszereléséből eredő károkért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató és a Szolgáltatóval szerződött és általa ajánlott szerelőpartnerek garanciát vállalnak arra, hogy az elvégzett szerelési munkák a Szolgáltató előírásainak megfelelőek, a járművekben károsodást nem okoznak. Nem vállal felelősséget a távközlési szolgáltatás hibájából eredő jelzéselmaradásért, így a GPS műholdak működésében bekövetkező zavar, szolgáltatásaik kimaradása szintén kizárja Szolgáltató felelősségét. Ugyanez az eset, ha Magyarország és Európa a mobilszolgáltatók által nem teljesen lefedett helyén történik az információkérés, továbbá a GSM térerő hiánya (pl. a gépkocsi mélygarázsban parkol).

A Megrendelő kötelezettsége és felelőssége a beszerelt rendszert a kiadott használati utasításnak megfelelően rendeltetésszerűen használni, és a Szolgáltató által megadott műszaki paraméterek szerint folyamatosan üzemképes állapotban tartani.

II.
A Szerződés létrejötte, időtartama

2.1. A Szolgáltatási Szerződés a Megrendelő internetes megrendelése alapján írásban jön létre.
2.2. A Szolgáltatási Szerződést a Felek határozott, kétéves időtartamra kötik.
2.3. A hűségidő kikötése miatt a hűségidő a gépjárműbe szerelhető GPRS modul esetében 24 (huszonnégy) hónapra vonatkozik.

III.
A szolgáltatási díj

3.1. A Szolgáltató minden hónap utolsó hetében számlát küld a Megrendelő részére.
3.2. Amennyiben a Megrendelő a díjfizetési kötelezettségének a számlán meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat + 8% (+ nyolc %) mértékű késedelmi kamat felszámítására [Ptk. 6:155. § (1) bek.], valamint ha a Megrendelő a fizetési felszólítást követően sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Szolgáltatás korlátozására vagy felfüggesztésére.
3.3. Szolgáltató papír alapon vagy Távszámla formájában számlát küld Megrendelőnek minden hónap utolsó hetében. A kiküldött távszámlát nem lehet elektronikusan megőrizni, azt minden esetben a kapott link alapján ki kell nyomtatni a kapott e-mailből! A távszámla ugyanúgy papír alapú számlának minősül, mintha azt postán adta volna fel a számla kibocsátója, nem elektronikus számla, az kizárólag elektronikusan nem megőrizhető!

IV.
Megrendelő kötelezettségei

4.1. Megrendelő köteles a Szolgáltatási Szerződés tartama alatt a Szolgáltatás havonta esedékes díját a 3.1. pontban foglaltak szerint megfizetni, valamint a Szolgáltatást jogszerűen és rendeltetésszerűen használni.
4.2. A Szolgáltató tájékoztatja, és a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 415/K/2009-3. ügyiratszámú adatvédelmi biztosi állásfoglalás szerint a gépjárművekbe szerelt GPRS eszközök által továbbított adatokat, törvényi felhatalmazás hiányában csak az érintett személy hozzájárulása birtokában lehet kezelni, továbbá a célhoz kötöttség elvének megfelelően a GPRS műholdas nyomkövető rendszer jogszerűen csak a munkaidő alatt továbbíthat adatokat a munkavállalóról, munkaidőn kívüli időszakban ilyen jellegű személyes adatot a munkáltató nem kezelhet.
4.3. A fenti 4.2. pont értelmében a Megrendelő köteles a nyomon követett személyeket vagy a nyomon követett eszközöket használó személyeket tájékoztatni a nyomon követés tényéről. A rendszer a beleegyezésük nélkül nem használható. Az e kötelezettség megszegésével kapcsolatban keletkezett igényekre vonatkozóan Szolgáltató bárminemű felelősségét kizárja.
4.4. Megrendelő a Szolgáltatást a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem értékesítheti/engedményezheti, azt nem ruházhatja át másra.

V.
Szolgáltató kötelezettségei

5.1. Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt Megrendelőnek állandó hozzáférést biztosít az adatokhoz, annak érdekében, hogy a Megrendelő mobil eszközeinek aktuális pozícióját meg tudja tekinteni, valamint vissza tudja játszani múltbéli pozícióit.
5.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a határozott időtartamú Szolgáltatási Szerződés, illetőleg a hűségidő ideje alatt az eredeti hűségidő lejártáig a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott áron biztosítja a Szolgáltatást a Megrendelő részére.
5.3. Szolgáltató a Szolgáltatás díjában bekövetkező változásról 30 (harminc) nappal korábban köteles értesíteni a Megrendelőt. Megrendelő a közléstől számított 15 (tizenöt) napon belül jogosult a Szolgáltatási Szerződést írásbeli felmondás útján 15 (tizenöt) napos felmondási idővel megszüntetni.
5.4. A Szolgáltató a Szolgáltatás biztosításának teljes időtartama alatt felelősséget vállal az általa kezelt adatok biztonságos kezeléséért és harmadik személy hozzáférési lehetőségének kizártságáért. Ez utóbbitól csak a Megrendelő írásos kérésére térhet el.

VI.
Szerződés megszűnése

6.1. Szerződő Felek a Szolgáltatási Szerződést határozott idejű Szerződés, illetve a hűségnyilatkozat hatálya alatt csak a másik Fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással szüntethetik meg írásban, a másik félhez címzett, indokolt rendkívüli felmondással.
6.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a Szolgáltató részéről a Szolgáltatás Szolgáltatónak felróható minimum 7 (hét) napig tartó használatra alkalmatlansága, valamint a Megrendelő részéről a díjfizetési kötelezettség írásbeli felszólítás ellenére történő elmulasztása, valamint a rendszer nem rendeltetésszerű, vagy jogszerűtlen használata.

VII.
Adatvédelem

7.1. Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató ellenőrizze, valamint kezelje és tárolja a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatokat.
7.2. Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csak a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig kezeli a Megrendelő személyes adatait.
7.3. A Szolgáltatási Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, Megrendelőre vonatkozó minden adatot törölni.

VIII.
Záró rendelkezések

8.1. Szerződő Felek a Szolgáltatási Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatot, ismeretet, műszaki megoldást, elgondolást, információt kötelesek üzleti titkokként kezelni, azt a másik Fél hozzájárulása nélkül mással nem közölhetik, kivéve, ha erre jogszabály, vagy hatósági határozat kötelezi őket.
8.2. Egyik szerződő Fél sem felel a szerződéses kötelezettsége teljesítéséért abban az esetben, ha a Felek érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan akadály merül fel. Különösen ilyen esetnek tekintik a szerződő Felek a Szolgáltató hatáskörén kívül eső hardver és szoftver elemek meghibásodását. Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatás használatához szükséges más szolgáltatások (pl. mobil internet előfizetés) igénybe vételéből eredő költségekért, illetve ezen szolgáltatások kieséséből fakadó károkért.
8.3. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződésből származó jogait és kötelezettségeit a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre ruházni. Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató jogai és kötelezettségei ez esetben e harmadik félre szállnak át a Szolgáltatási Szerződés alapján változatlanul.
8.4. Szerződő Felek kötelesek értesítési, kapcsolattartói, illetve számlázási adataik megváltozásáról 5 (öt) munkanapon belül a másik Felet írásban értesíteni.
8.5. Szerződő Felek a Szolgáltatási Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton próbálják rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, a szerződésből származó jogvita esetére a  Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

8.6. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A weboldal működése során rövid szöveges, vagy számsorokból álló kódokat (süti/cookie) alkalmazunk. A sütiket a webszerver hozza létre a böngészője segítségével, és azok az Ön gépén egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A sütik alkalmazásának céljai: a weboldal zavartalan, funkcionális működésének biztosítása, továbbá statisztikai célok. A sütik alkalmazására az Ön hozzájárulásával kerül sor, amelyet a kiemelt szövegsávban lévő ELFOGADOM gombra kattintással adhat meg (a weboldalon maradással/böngészés folytatásával Ön ráutaló magatartással jelzi az elfogadást). A sütikkel, valamint a kapcsolódó adatkezeléssel összefüggő bővebb tájékoztatást IDE kattintva érheti el.

Bezárás